Sinai Distribution

Region Country Local Name
Polynesia Wallis and Futuna Black Sinai