Breeds

Species Nom Synonymstrier par ordre croissant
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Goats Barguirmi Maradi Zinder Brown, Chevre reusse de Maradi
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Pigs Tibetan Zangzhu
Sheep Dane Zaila Zaila
Sheep Timahdite Zaian; El Hammam-Azrou
Sheep Fellata Zaghawa
Pigs Yujiang Yushan Black
Chickens Tau Vang chicken Yellow Chinese Chicken
Chickens Tilili Ye-Tilili Doro
Goats Yahyaouia Yamnapari, Attaouita
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Chickens Wuwei Wuwei Fighting Chicken
Goats Woyto-Guji Woyto, Guji, Konso
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo