Breeds

Species Nom Synonymstrier par ordre croissant
Buffalo Papua New Guinea Buffalo Karambao
Sheep Karakul (black) Karakul
Sheep Guneykaraman Kara Koyun (Black sheep)
Goats Kil Kara Keci ( Black goat).
Buffalo South Kanara Kanarese, Malabar, Kanara
Cattle Samburu Kamasia
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Sheep Gray Shiraz Kaboudeh Shiraz, Gray Karakul
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Erhualian Jiaoxi, Shawhutou, Lishiqiao
Pigs Huai Jiangsu Huai
Buffalo Binhu Jianghan
Buffalo Jimes Iraqi; Dwab
Buffalo Kuhzestani Iraqi buffalo
Buffalo Azari Iranian Azari Ecotype;