Breeds

Speciestrier par ordre croissant Nom Synonyms
Pigs Gongguan
Pigs Black pig
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Liang Guang Small Spotted Liang Guang Xiaohua
Pigs Wuyi Black
Pigs West African
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Mi-nung Meinung, Mino
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs Robuster
Pigs Kwangchow Wan Kuang-Chou Wan
Pigs Fujian Huai
Pigs Wei
Pigs Local pig of Benin
Pigs Hexi