Traits By Breed

Species Breedtrier par ordre décroissant Traits
Cattle Winam 11
Goats Worre 12
Goats Woyto-Guji 14
Pigs Wuzhishan 6
Pigs Xiang 3
Pigs Xinjin 1
Pigs Yanan 1
Sheep Yankasa 90
Cattle Yola 24
Sheep Zandi 19
Cattle Zanzibar Zebu 18
Goats Zaraibi 80
Sheep Zel 21
Sheep Zemmour 7
Goats Zimbabwe 167
Sheep Zoulay 1