No name - Breeds

Groupe Breed Synonymstrier par ordre décroissant
Unidentified Buffalo Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Unidentified Pig Huazhong Two-End Black Huazhongliangtouwu
Sanga Humbi Humbe, Angola Cattle
Unidentified Pig Ning-An Improved Ningan
Unidentified Buffalo Arna Indian Wild Buffalo
Unidentified Buffalo Arni Indian Wild Buffalo
Unidentified Buffalo kerbau-Indonesia Indonesian; Javanese; Karbouw; Kerbou
Unidentified Buffalo Azari Iranian Azari Ecotype;
Unidentified Buffalo Kuhzestani Iraqi buffalo
Unidentified Buffalo Jimes Iraqi; Dwab
Unidentified Buffalo Binhu Jianghan
Unidentified Pig Huai Jiangsu Huai
Unidentified Pig Erhualian Jiaoxi, Shawhutou, Lishiqiao
Unidentified Pig Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Fat-tailed Sheep Gray Shiraz Kaboudeh Shiraz, Gray Karakul
Unidentified Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Large East African Zebu Samburu Kamasia
Unidentified Buffalo South Kanara Kanarese, Malabar, Kanara
Lop-eared goats Kil Kara Keci ( Black goat).
Fat-tailed Sheep Guneykaraman Kara Koyun (Black sheep)
Fat-tailed Sheep Karakul (black) Karakul
Unidentified Buffalo Papua New Guinea Buffalo Karambao
Fat-tailed Sheep Tuj Kars, Cildri, Kesik, Tushin, Tushinski
Small East African Zebu Winam Kavirondo Zebu
Variety/Ecotype Kei (Red plumage color) Kei doro