Fat-tailed Sheep - Breeds

Speciessort ascending Breed Synonyms
Sheep Kallekouhi
Sheep Guneykaraman Kara Koyun (Black sheep)
Sheep Chal Shal
Sheep Chios Shakiz
Sheep Taleshi Roudbari
Sheep Karadi
Sheep Kamakuyruk
Sheep Lori Bakhtiyari
Sheep Karakul (black) Karakul
Sheep Morkaraman Kizil (reddish), Karaman, Kara Koyun (Black sheep)
Sheep Dalagh Semi fat-tailed Turkmen, Atabai
Sheep Barbarine
Sheep Turki-Ghashghaei Lak-Ghashghaei
Sheep Hamdani
Sheep Candir
Sheep Makui
Sheep Sakiz Chios, Cesme
Sheep Kurdi
Sheep Ghezel Kizil
Sheep Farta
Sheep Zandi
Sheep Afshari
Sheep Kesber
Sheep Mehrabani
Sheep Tuj Kars, Cildri, Kesik, Tushin, Tushinski