Unidentified Pig - Breeds

Species정렬 - 오름차순 Breed Synonyms
Pigs Hanzhong White
Pigs West African
Pigs Lutai White
Pigs Shanghai White
Pigs Dahe
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Jiaxing Black
Pigs Black pig
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Gongguan
Pigs Local pig of Benin
Pigs Lingao
Pigs Tanzanian local pig
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Bamei Jingchuan
Pigs Wuyi Black
Pigs Huazhong Two-End Black Huazhongliangtouwu
Pigs Robuster
Pigs Ningan
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs Fujian Huai
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Guanling
Pigs Muong Khuong Muang Khong, Lon Muong Khuong, Lon Muong
Pigs Wei