Unidentified Buffalo - Breeds

Species정렬 - 내림차순 Breed Synonyms
Buffalo Minufi Baladi
Buffalo Australian Swamp Buffalo
Buffalo Khoozestani Khuzestani ecotype; South Ecotype; Iranian
Buffalo Haizi Haitszy; Haitzu (Wade-Giles)
Buffalo Water buffalo
Buffalo Godavari
Buffalo Anoa Anoa-darat; Chamois Buffalo; Dwarf; Pigmy
Buffalo Rosilho Bufalo de Pantano; Carabao
Buffalo Parkote
Buffalo Búfalo de Pantano
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Buffalo Swamp
Buffalo Native buffaloes in the western part
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Xinglong Kwangtung
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Tarai
Buffalo Spotted Buffalo Kerbau Belang
Buffalo Fuan Fu'an
Buffalo Bangladeshi
Buffalo Kerbau-Sawah Malayan; Malaysian; Swamp Buffalo; Kerabau
Buffalo Taiwan
Buffalo Búlgaro
Buffalo Nagpuri
Buffalo kerbau-Murrah Murrah