Pigs - Breeds

그룹정렬 - 내림차순 Breed Synonyms
Unidentified Pig Lee-Sung Taiwan Miniature
Unidentified Pig Chayuan
Unidentified Pig Wanzhe Spotted
Unidentified Pig Huai Jiangsu Huai
Unidentified Pig Windsnyer
Unidentified Pig Shengxian Spotted
Unidentified Pig Nanyang Black
Unidentified Pig Fuzhou Black
Unidentified Pig Yuedong Black
Unidentified Pig Bakosi
Unidentified Pig Hengjing
Unidentified Pig Large White
Unidentified Pig Shanghai White
Unidentified Pig Meishan Mai Schan
Unidentified Pig Fa Yuen Hua-Hsien
Unidentified Pig Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Unidentified Pig Jinhua
Unidentified Pig Tay Nguyen soc
Unidentified Pig Tibetan Zangzhu
Unidentified Pig Hainan Lingao Wenchang, Tunchang
Unidentified Pig Bantu
Unidentified Pig Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Unidentified Pig Longlin
Unidentified Pig Ding Ting Tinghsien, Dinsyan
Unidentified Pig Wuyi Black