Unidentified Pig - Breeds

Speciesordenação descendente Breed Synonyms
Pigs Shanghai White
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Pigs Huai Jiangsu Huai
Pigs Chunan Spotted
Pigs Nanyang Black
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Pigs Lee-Sung Taiwan Miniature
Pigs Ganzhou White
Pigs Hengjing
Pigs Bamm Mini Pig
Pigs Meishan Mai Schan
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs QM Hamline
Pigs Jinhua
Pigs Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Wuyi Black
Pigs Thouc nhieu
Pigs Longlin
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs Duroc Duroc-jersey