Unidentified Buffalo - Breeds

Species Breedordenação descendente Synonyms
Buffalo Thai Kra-Boo; Siamese; Kwai
Yaks Tianzhu Tianzhu white yak
Buffalo Tipo Baio Vermelho
Buffalo Toda
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Trinitario
Buffalo Water buffalo
Buffalo Wenzhou
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo
Buffalo Xiajiang
Buffalo Xilin
Buffalo Xinfeng Mountainous
Buffalo Xinglong Kwangtung
Buffalo Xinyang
Buffalo Yanjin
Buffalo Yibin
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan