Unidentified Buffalo - Breeds

Speciesordenação descendente Breed Synonyms
Buffalo Mehsana Mehsani, Mahesani
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Nondescript
Buffalo Búfalo de Pantano
Buffalo Native buffaloes in the western part
Buffalo Kerbau-Sawah Malayan; Malaysian; Swamp Buffalo; Kerabau
Buffalo Haizi Haitszy; Haitzu (Wade-Giles)
Buffalo Godavari
Buffalo kerbau-Murrah Murrah
Buffalo Bangladeshi
Buffalo Tarai
Buffalo Jimes Iraqi; Dwab
Buffalo Fuan Fu'an
Buffalo Ghab Palestinian; Syrian
Buffalo Swamp
Buffalo Kalang Buffalo
Buffalo Búlgaro
Buffalo Nepalese Hill Bhainsi; Purvi; Pahadi
Buffalo Xinglong Kwangtung
Buffalo Sumbawa
Buffalo Tamarao Anoa mindorensis; Tamaraw; Mindoro Buffalo
Buffalo Monoufi
Buffalo Tipo Baio Vermelho
Buffalo Arna Indian Wild Buffalo
Buffalo Taiwan