Goats - Breeds

Groupsort descending Breed Synonyms
Developed goat breeds Makatia
Developed goat breeds Tanzanian Blended Goat Blended, Malya blended
Developed goat breeds Abouramad-Halaieb-Shalateen AHS
Developed goat breeds Sri Lankan Shri Lanka; Batueluva
Developed goat breeds Vogan
Developed goat breeds Boer Africander, South African Common
Developed goat breeds Arabi
Developed goat breeds Pafuri
Lop-eared goats Tali
Lop-eared goats Damara Nama, Herero, Angolan
Lop-eared goats Kalahari Red
Lop-eared goats Marungu Mayema
Lop-eared goats Dihewi
Lop-eared goats Mzabite Algerian Red; Touggourt; M'zab
Lop-eared goats Nadji
Lop-eared goats Hottentot
Lop-eared goats South African Savannah Goat
Lop-eared goats Sudanese Desert Sudan Desert
Lop-eared goats Baladi Egyptian; Bedouin
Lop-eared goats Native goat
Lop-eared goats Nubian Sudanese Nubian, Shukria, Sciucria, Langae, Hassen, Beladi, Bledi
Lop-eared goats Yahyaouia Yamnapari, Attaouita
Lop-eared goats Sinai Bedouin; Baladi (literally means local)
Lop-eared goats Zulu
Lop-eared goats Benadir Bimal, Cherre, Tuni