Breeds

Species Name Synonymssort descending
Sheep Fellata Zaghawa
Sheep Timahdite Zaian; El Hammam-Azrou
Sheep Dane Zaila Zaila
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Goats Barguirmi Maradi Zinder Brown, Chevre reusse de Maradi
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan