Unidentified Pig - Breeds

Species Breed Synonymssort ascending
Pigs Dongchuan Zhoujiazi
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Pigs Hainan Lingao Wenchang, Tunchang
Pigs Jilin Black Tszilin Chernaya
Pigs Ding Ting Tinghsien, Dinsyan
Pigs Lee-Sung Taiwan Miniature
Pigs Tongcheng T'Ung-Ch'Eng, Tung-tschen
Pigs Taoyuan T'Ao-Yuan, Lung-Tan-Po, Chung-li
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Shaziling Sa-Ze-Ling, Shaziling
Pigs Ruijin Ruijin Sanhua
Pigs Raad Plaung, Ka Done, Keopra
Pigs Ningxiang Ning-Hsiang, Ninsya, Ninsyan, Ning-Chang
Pigs Nigerian Native Nigerian indigenous
Pigs Neijiang Nei-Tszyan, Nai-Djang
Pigs Mkota Mukota, Rhodesian Indigenous,Zimbabwe Indigenous
Pigs Muong Khuong Muang Khong, Lon Muong Khuong, Lon Muong
Pigs Min Ming, Northeast China Min Pig
Pigs North Fujian Black and White Minbei Spotted
Pigs Mi-nung Meinung, Mino
Pigs Meishan Mai Schan
Pigs Luchuan Lu-Ch'Uan, Luchuan'Chzhu, Lutschuan