Unidentified Pig - Breeds

Speciessort descending Breed Synonyms
Pigs Yuedong Black
Pigs Longyou Black
Pigs Kolbroek
Pigs Ebei Black
Pigs Wanzhe Spotted
Pigs Jianli Chien-Li, Djen-Li, Dsien-Li, Kienli
Pigs North-East China Spotted Dongbeihua
Pigs Shanghai White
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Liang Guang Small Spotted Liang Guang Xiaohua
Pigs Somo
Pigs Damin
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Huainan
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Pigs I Goc (rough) I
Pigs Tswana
Pigs Beijing Black
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs Hexi
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Mi-nung Meinung, Mino
Pigs South African Landrace
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Fumian Fujain