Huazhong Two-End Black

Synonyms: 
Huazhongliangtouwu
Subgroup: 
Special Characteristics: 
Main Location: 
China Lower Changjiang Basin (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Origin: 
Habitat: 
Species: