Unidentified Pig - Breeds

Species Breed Synonyms정렬 - 내림차순
Pigs Ningxiang Ning-Hsiang, Ninsya, Ninsyan, Ning-Chang
Pigs Raad Plaung, Ka Done, Keopra
Pigs Ruijin Ruijin Sanhua
Pigs Shaziling Sa-Ze-Ling, Shaziling
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Xinjin Sitsin, Sitsiner, Sitszin, Hsin-Chin, Ching Ching
Pigs Taoyuan T'Ao-Yuan, Lung-Tan-Po, Chung-li
Pigs Tongcheng T'Ung-Ch'Eng, Tung-tschen
Pigs Lee-Sung Taiwan Miniature
Pigs Ding Ting Tinghsien, Dinsyan
Pigs Jilin Black Tszilin Chernaya
Pigs Hainan Lingao Wenchang, Tunchang
Pigs New Huai Xinhuai, Xin Huai
Pigs Yujiang Yushan Black
Pigs Tibetan Zangzhu
Pigs Dongchuan Zhoujiazi